VIP24

VIP24 er et verktøy for meningsfulle karrierevalg.

VIP24 logo

Hva er viktig for din hverdag  og ditt arbeidsliv? VIP 24 kartlegger dine verdier, interesser og preferanser. Det gir et godt utgangspunkt for selvinnsikt og samtaler om hva som gjør deg glad og frisk. Hvilken type arbeidsoppgaver trives du best med og hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø? Hva er dine styrker og hva gjør deg stresset? Hvilke utviklingsmuligheter har du?

 

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser. Verktøyet har fokus på positiv psykologi og kilder til overskudd og arbeidsglede. Målet er å finne fram til den enkelte persons styrker og dermed kunne fokusere på de tingene i livet som kan tjene som buffer mot psykisk ubalanse.

 

VIP24 er basert på kjent arbeidslivspsykologi, som -Antonovskis teori om salutogenese. Salutogenese er definert som læren om god helse og kan sees på som en motsats til medisinens fokus på sykdom og symptomer. -John Hollands teori om jobbmatch (RIASEC). -Carl Jungs typeteori (videreutviklet av Myers og Briggs). -Csikszentmihalyis teori om flyt, som handler om at vi jobber og trives best når vi har balanse mellom de utfordringer som vi utsettes for og de ferdigheter vi har -Donald Supers teori om at karrierevalg er noe som ikke kan sees isolert fra resten av en persons liv og historie.

 

Interesseprofil
Interesseprofilen er bygget på John Hollands teori om jobbmatch:
I vår kultur kan de fleste mennesker deles inn i seks personlighetstyper: Praktisk, Utforskende, Kunstnerisk, Sosial, Foretaksom og Orden. Mennesker med samme personlighetstype jobber bra sammen og skaper arbeidsmiljø som matcher deres typer. Mennesker som velger å jobbe i et miljø i tråd med deres personlighetstype har større sannsynlighet for å lykkes og trives.
Til interesseprofilen finnes også et verktøy med forslag til yrker, basert på din profil, samt nivå av utdanning som trengs.

 

Preferanseprofil
Preferanseprofilen er basert på Jungs lære om psykologiske typer som senere er utviklet til et kartleggingsverktøy, Myers Briggs Type Index (MBTI). Tanken er at en god match mellom typekarakteristikk og omgivelser/miljø vil resultere i høyere trivsel, produktivitet, kreativitet og personlig og jobbmessig stabilitet. I tillegg blir deltaker bevisstgjort hvordan vedkommende best kan takle stress og utfordringer. En preferanseprofil er ikke en beskrivelse på hvordan man ”bør” være, men det man mest sannsynlig vil foretrekke hvis man kan velge helt fritt. Det kan gi oss svar på hvorfor noen ting faller lettere for oss enn andre ting.

 

Profiler med vekt på nåtid og ønsket fremtid
VIP24 har også 3 ulike profiler som viser forskjellen på dagens situasjon og ønsket situasjon. Disse heter henholdsvis «Evner og verdier», «Livsstilshjulet» og «VIP24-hjulet». Disse profilene gir deg innspill på hvordan du vil ha det når du har det som best i jobb og fritid. Gapet mellom ønsket og faktisk situasjon indikerer hvor du eventuelt må sette inn tiltak for å nå ønsket situasjon. De største gapene er der det er mest å hente ved å sette seg mål og jobbe mot disse. De minste gapene viser områder hvor det kan være lett å nå mål.