Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging

 

Hva er en IA-virksomhet?

Beredt er en IA-virksomhet, noe som innebærer å styrke jobbnærværet til alle som kan og vil jobbe, gjennom tilrettelegging samt god og tett oppfølging. IA-virksomheter har en rekke punkter å forholde seg til når det gjelder arbeidsmiljø, oppfølging av sykefravær og forebygging av jobbnærvær.

 

IA-avtalens tre hovedpunkter er:

  • bedre arbeidsmiljøet og styrke jobbnærværet
  • forebygge og redusere sykefravær
  • hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

 

Når en arbeidstaker er sykmeldt, er et av kravene som IA-virksomhet, å utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging. Når Beredt bistår bedrifter med sykefraværsoppfølging benytter vi vårt profil- og samtaleverktøy VIP24, – som kartlegger motivasjon, styrker, ressurser, interesser og personlighetstype. Denne type kartlegging bidrar til økt bevissthet rundt den sykmeldte, og gjennom fortrolige samtaler får vi frem elementer som ligger bakenfor og som mest sannsynlig ikke er lett å se. Med kartleggingsverktøyet VIP24 som metode, samt å skape en god relasjon basert på tillit og åpenhet vil den sykmeldte være bedre rustet til å svare på spørsmål som Hva gir meg arbeidsglede? Hva gir meg energi? Hva trigger stress i meg? Når yter jeg best? Hva er mine styrker? Når opplever jeg mestring? Hva skal til for at jeg skal utvikle meg?

 

Hva gjør vi?

Beredt vil, sammen med den sykmeldte og arbeidsgiveren, finne best mulig løsninger som kan dreie seg om å endre type oppgaver som skal utføres, tilrettelegge teknisk eller ergonomisk med eventuelt hjelp fra hjelpemiddelsentralen, endre avdeling eller rutiner, endre eller redusere arbeidstider, få mindre, eller mer ansvar og eller andre ting som kan føre til økt jobbnærvær. Målet er å snu langtidssykmeldte arbeidstakere til langtidsfriskmeldte arbeidstakere.

 

Vi bistår arbeidsgiver med å utarbeide en individuell oppfølgingsplan, som må være ferdig innen fire ukers sykefravær.

 

Det handler om å skape mestringserfaring til tross for helsemessige utfordringer, og i tillegg fremme trivsel, utvikling og vekst på arbeidsplassen noe som igjen vil øke stabilitet, nærvær og arbeidsglede.

 

Basert på vår kunnskap og erfaring om et mer inkluderende arbeidsliv finner vi sammen den beste løsningen for å fremme arbeidsnærvær og øke fungering på arbeidsplassen på tross av arbeidstakeres helseutfordringer hos din bedrift.

 

Trollbakken barnehage i Tromsø kommune benyttet seg av arbeidslivsmetoden VIP24 hvor fokuset var å få en helhetlig vurdering av arbeidsplassen og av medarbeiderne og resultatet viste en reduksjon i sykefraværet fra 29 prosent til 0,9 prosent.

 

Et Arbeidsgledeprosjekt basert på VIP24 i Helse Nord viste meget positive langtidseffekter hvor 69 prosent var i arbeid etter lang tid, og av disse hadde 72 prosent ingen langtidssykmelding etter deltakelse.