Attføring

Attføringsarbeid får en større og større betydning i Norge. Det er god samfunnsøkonomi og de fleste mennesker har potensiale til å bidra med sin arbeidskraft til glede for samfunnet og, -ikke minst, seg selv.

Norge trenger arbeidskraft og folk trenger å være i arbeid.
Mennesker som har behov for bistand på vei mot utdanning, eller endret jobbsituasjon står hele tiden i fokus. I vår moderne tid er budskapet at alle skal være med. Alle representerer en ressurs. Det er derfor viktig at de som av ulike årsaker ikke lenger mestrer jobben de hittil har hatt, får nye muligheter. Løsningen kan være et helt nytt arbeidsfelt, eller redusert arbeidstid tilpasset den enkeltes helsesituasjon, evner og motivasjon. Beredt Attføring tilbyr hjelp til omskolering og attføring i nært samarbeid med NAV og det enkelte menneske.

Vellykket integrering i arbeidslivet skaper trivsel og glede, helsegevinst, bedre livskvalitet og bedre økonomi for enkeltindivid og samfunn.

 


Nytt blikk på attføring

Ny kunnskap, systematisk støtte og trening, utfordringer å vokse med – alle disse faktorene bidrar til arbeidsglede og effektiv attføring.


Muligheter til fornyelse.
Arbeidslivet har blitt tøffere de siste årene. Mange sliter seg ut, enten fysisk eller psykisk. Denne type slitasje gjør det vanskelig å delta videre i det arbeidsliv de er trenet og utdannet for. Beredt angriper attføring på en praktisk måte. Gjennom å gi støtte og arbeidstrening i konkrete arbeidssituasjoner, oppnår vi å skape ny motivasjon og selvtillit. Arbeidet foregår i miljøer som er i konkurranse om oppdrag på et åpent marked, og hvor vi kun oppnår resultater gjennom å gi minst like god valuta for pengene som våre konkurrenter.

Kontakt oss

Attføringsleder Astrid Heggernes    ah@beredt.no