Amo er arbeidsmarkedsopplæring
Våre AMO-kurs er kurs for arbeidssøkende. Et av dem er et 16 ukers jobbsøk og praksiskurs. Kurset er en blanding av teoretisk og praktisk opplæring innen felt som jobbsøking, regler og normer i arbeidslivet.Hoveddelen av kurset er praksis på en arbeidsplass, og innen nettverket vårt kan vi tilby en rekke forskjellige arbeidsplasser. Såfremt motivasjonen er tilstede og man er frisk nok til å jobbe, er sannsynligheten for jobb i dette nettverket svært stor.

NAV
NAV kan tilby opplæring både for ordinære arbeidssøkere og for personer som har fått arbeidsevnen sin nedsatt. Hensikten er at deltakerne skal kvalifiseres for ledige jobber. Opplæring foregår enten i form av et arbeidsmarkedskurs (AMO) eller innenfor det ordinære utdanningssystemet.

Beskrivelse av ordningen
Opplæring skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber, og hindre utstøting av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Arbeidsmarkedskurs er ofte korte yrkesrettede kurs som er åpne for både ordinære arbeidssøkere og personer som har fått nedsatt arbeidsevne. Utdanning innenfor det ordinære utdanningssystemet kan inngå som en del av en aktivitetsplan for personer som har fått arbeidsevnen sin nedsatt. Sammensetning av arbeidsmarkedskurs varierer ut i fra behov i arbeidsmarkedet. Du kan få opplysninger om aktuelle arbeidsmarkedskurs i din region ved å henvende deg til NAV-kontoret der du bor.

Hvem kan få?
Du må være registrert som arbeidssøker. NAV kan tilby opplæring gjennom arbeidsmarkedskurs til personer som har behov for bistand fra NAV til i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Du må være over 19 år for å kunne delta. For å få tildelt opplæring i form av ordinær utdanning må du være over 26 år.

Varighet
Du kan få opplæring i form av arbeidsmarkedskurs i inntil ti måneder. For personer som har betydelige vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og som ikke har fullført videregående opplæring og deltar i opplæring på arbeidsplass i samarbeid med kommunen eller fylkeskommunen, kan varigheten forlenges med inntil seks måneder. Du kan få ordinær utdanning i inntil tre år dersom du har fått arbeidsevnen din nedsatt.  NAV gir en rekke muligheter for alle som falt utenfor arbeidsmarkedet.

Dette kan du lese mer om på www.nav.no

Arbeidsrettede tiltak

 • Arbeid med bistand
 • Arbeidspraksis ordinær
 • Arbeidspraksis skjermet
 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Avklaring
 • Behandlingstilbud
 • Jobbklubb
 • Mentor
 • Oppfølging
 • Opplæring (AMO)
 • Tidsbegrenset lønnstilskudd
 • Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift
 • Varig tilrettelagt arbeid